Regulamin organizacyjny

Załącznik do Uchwały nr 28/2018

Zarządu Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. z dnia 31.12.2018

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tomaszowskiego Centrum Sportu

Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwanego dalej „Spółką” określa organizację i zasady jej funkcjonowania.

 

§ 2

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność obiektów sportowych.

 2. Spółka może również:

 1. organizować transport lądowy pasażerski;

 2. zapewniać obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zamieszkania;

 3. prowadzić usługową działalność gastronomiczną;

 4. wynajmować i zarządzać nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

 5. pośredniczyć w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

 6. organizować targi, wystawy i kongresy;

 7. pośredniczyć w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

 8. prowadzić pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne;

 9. prowadzić działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

 10. prowadzić pozostałą działalność związaną ze sportem.

 

Rozdział II

Zasady strukturalno-organizacyjne Spółki.

 

Organy Spółki

 

§ 3

 1. Organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników;

 2. Rada Nadzorcza;

 3. Zarząd.

 1. Zadania i kompetencje organów Spółki określa Akt założycielski oraz oddzielne regulaminy: Zgromadzenia Wspólników, Zarządu i Rady Nadzorczej.

 

Zasady i organizacja zarządzania

 

§ 4

 1. Zarząd zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminu Zarządu i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą –
  w takim zakresie, w jakim w myśl przepisów prawa i postanowień statutu Spółki wiążą one Zarząd.

 2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Zarządu zobowiązany jest także dochować staranności wymaganej w obrocie gospodarczym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, z uwzględnieniem celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.

 3. Pracą Spółki kieruje Zarząd składający się z 1 członka - Prezesa Zarządu.

 4. Prezes Zarządu kieruje całokształtem działalności Spółki w ramach działań przekraczających i nieprzekraczających czynności zwykłego zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

 5. Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

 6. Prezes Zarządu odpowiedzialny jest za wykonanie następujących zadań:

 1. kierowanie spółką, planowanie, organizację i kontrolę jej działalności,
  w szczególności poprzez przygotowanie i prowadzenie polityk: kadrowej, finansowej, organizacyjnej, inwestycyjnej oraz dostaw niezbędnych do prowadzenia działalności;

 2. podział pracy pomiędzy podległymi mu komórkami organizacyjnymi

 3. organizację oraz kontrolę wykonywania zleconych do realizacji zadań;

 4. organizację oraz programowanie zadań w zakresie inwestycji;

 5. decydowanie o przeznaczeniu posiadanych środków i ich racjonalnym wykorzystaniu;

 6. prowadzenie polityki kadrowej i płacowej;

 7. współpracę z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;

 8. zapewnienie przygotowania a następnie wdrożenia wewnętrznych aktów prawnych;

 9. zapewnienie funkcjonowania sprawnego i efektywnego systemu kontroli zarządczej;

 10. stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników spółki;

 11. ochronę danych osobowych, informacji niejawnych oraz tajemnicy służbowej;

 12. nadzorowanie zabezpieczania warunków bhp i p-poż. w podległych komórkach organizacyjnych;

 13. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

 

Struktura organizacyjna

 

§ 5

 1. Prezesowi Zarządu podlegają:

 1. Dział Księgowości/HR, którym kieruje Główny Księgowy;

 2. Dział Organizacyjny, którym kieruje Menadżer ds. organizacji;

 3. Dział Sportowo - Techniczny, którym kieruje Menadżer ds. sportowo-technicznych.

 1. Podległość służbową poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ustalone symbole kancelaryjne dla Zarządu oraz komórek organizacyjnych określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu.

 2. Zarząd może powoływać Pełnomocników, którzy są mu bezpośrednio podlegli.

Zasady podległości służbowej

 

§ 6

 1. Każdy kierownik komórki organizacyjnej posiada określony zakres kompetencji,
  w ramach którego podejmuje decyzje i wydaje polecenia podległym pracownikom Spółki.

 2. Każdy pracownik Spółki podlega bezpośrednio jednemu bezpośredniemu zwierzchnikowi, od którego wyłącznie otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań. W przypadku otrzymania polecenia służbowego od przełożonego wyższego szczebla w ramach tej samej zależności hierarchicznej, pracownik Spółki wykonuje polecenie zawiadamiając o tym swojego bezpośredniego przełożonego. Zawiadomienie to powinno nastąpić przed wykonaniem polecenia.

 

Zasady współdziałania komórek organizacyjnych

 

§ 7

 1. Przy wykonywaniu zadań, komórki organizacyjne obowiązuje ścisłe współdziałanie poprzez dokonywanie uzgodnień roboczych, wymianę poglądów, opinii, udostępnianie informacji i materiałów oraz prowadzenie wspólnych prac w celu zapewnienia właściwej
  i terminowej realizacji zadań.

 2. Przy załatwianiu spraw wchodzących w zakres zadań kilku komórek organizacyjnych obowiązuje zasada, że wiodąca jest ta komórka, której zakres działania obejmuje główne zagadnienia lub większość zagadnień występujących w przedmiotowej sprawie.
  Za załatwienie sprawy odpowiada komórka wskazana jako pierwsza w dekretacji.
  Spory kompetencyjne rozstrzyga Prezes Zarządu.

 3. Komórka organizacyjna wiodąca w określonym zakresie spraw zobowiązana jest do przygotowania projektów wewnętrznych aktów prawnych, wystąpień na zewnątrz oraz innych dokumentów w formie uzgodnionej z komórkami współpracującymi.

 

§ 8

 1. Komórki organizacyjne wiodące, dla umożliwienia realizacji funkcji koordynacyjnej
  w przedmiotowym zakresie działania, są uprawnione do żądania od komórek współpracujących informacji, materiałów, wyjaśnień i opinii niezbędnych do opracowania danej sprawy.

 2. Komórki współpracujące są zobowiązane do udzielania informacji i pomocy komórce opracowującej dane zagadnienie lub koordynującej całokształt prac z nim związanych.

 3. Wszelkie akty prawne w tym wewnętrzne Spółki oraz korespondencja wewnętrzna mogą być przekazywane drogą elektroniczną pracownikom Spółki, którzy na swoim stanowisku pracy używają komputera służbowego. Otrzymanie wiadomości e-mailowej zobowiązuje do zapoznania się z jej treścią oraz stosowania wytycznych w niej zawartych. Przekazywanie informacji i dokumentów w formie elektronicznej uważa się za powszechne i obowiązujące oraz jest równoznaczne z obiegiem droga tradycyjną.

 

Ustalanie zakresów czynności

 

§ 9

 1. Szczegółowe zakresy obowiązków kierowników komórek organizacyjnych tj. Głównego księgowego, Menadżera ds. organizacji, Menadżera ds. sportowo-technicznych bezpośrednio podległych Prezesowi Zarządu określa i zatwierdza Prezes Zarządu.

 2. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników, którzy nie podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu określa ich bezpośredni przełożony, uwzględniając w szczególności zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, a zatwierdza Prezes Zarządu Spółki.

 

Ogólny zakres zadań i obowiązków Kierowników komórek organizacyjnych

 

§ 10

Wyodrębnieni w ramach struktury organizacyjnej Kierownicy komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Prezesowi Spółki, realizują zadania Spółki określone dla danej komórki organizacyjnej w niniejszym regulaminie oraz Uchwałach Zarządu i poleceniach służbowych,
a w szczególności:

 1. planują, koordynują, egzekwują pracę podległych komórek organizacyjnych/pracowników
  w sposób zapewniający pełne i racjonalne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie przez podległych pracowników wysokiej jakości pracy oraz przestrzeganie dyscypliny pracy;

 2. sprawują bezpośredni nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez podległe komórki organizacyjne;

 3. podejmują działania zapewniające przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji oraz kształtowanie i przestrzeganie zasady współżycia społecznego;

 4. podejmują działania mające na celu doskonalenie metod oraz organizacji pracy;

 5. przygotowują dane do sprawozdań kwartalnych, rocznych, a także współpracują przy opracowaniu planu finansowego Spółki z Zarządem i Głównym Księgowym;

 6. nadzorują i analizują realizację planu finansowego Spółki w zakresie swojej właściwości oraz w miarę potrzeb wnioskują o dokonanie stosownych zmian w planie;

 7. sprawują nadzór nad właściwą obsługą najemców i klientów Spółki;

 8. nadzorują realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów
  w zakresie swojej właściwości;

 9. przestrzegają regulaminów obowiązujących w Spółce;

 10. jeżeli przepisy prawa obligują do stosowania prawa zamówień publicznych koordynują
  i nadzorują przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego, związanego z zadaniami podległych komórek organizacyjnych;

 11. inicjują działania organizacyjno – gospodarcze na rzecz rozwoju Spółki oraz koordynują
  i nadzorują ich realizację w ramach kompetencji podległej komórki organizacyjnej;

 12. dokonują ocen i analiz stanu faktycznego i skuteczności prowadzonych działań oraz opracowują odpowiednie informacje w tym zakresie;

 13. przygotowują propozycje rozwiązań systemowych w zakresie merytorycznej działalności podległych komórek;

 14. kontrolują wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań danej komórki organizacyjnej, zatwierdzają merytoryczny opis dowodów księgowych w zakresie swojej właściwości;

 15. nadzorują prowadzenie ewidencji, baz danych i rejestrów w zakresie właściwości komórki;

 16. informują Zarząd o stanie realizacji zadań podległych komórek oraz o występujących problemach i stwierdzonych nieprawidłowościach;

 17. dokonują bieżącej oceny pracy podległych pracowników oraz wnioskują w sprawach ich nagradzania bądź karania;

 18. organizują stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

 19. sprawują nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

 20. sprawują nadzór nad prawidłowym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem mienia Spółki, pozostającym w dyspozycji i na wyposażeniu podległych komórek organizacyjnych;

 21. sprawują nadzór nad prawidłowym sporządzaniem, przechowywaniem i przekazywaniem do składnicy akt dokumentacji wytwarzanej i gromadzonej w podległych komórkach organizacyjnych;

 22. egzekwują przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej, o ochronie danych osobowych, a także przepisów przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 11

 Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy w szczególności nadzór nad działalnością Spółki
w zakresie rachunkowości, finansów, kosztów, analiz, ewidencji finansowo-księgowej, windykacji
i należności, koordynacja Działu Księgowości/HR, a także:

 1. prowadzenie rachunkowości Spółki;

 2. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Spółki;

 3. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 4. sporządzanie sprawozdawczości finansowej i podatkowej;

 5. opracowywanie projektu planu finansowego Spółki;

 6. prowadzenie efektywnej gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi, w szczególności:

 1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 2. zabezpieczenie pod względem finansowym realizacji umów zawieranych przez spółkę;

 1. dbałość o efektywne wykorzystanie środków finansowych oraz mienia spółki;

 2. koordynację i nadzór zadań związanych z tworzeniem planów, analiz i prognoz ekonomiczno – finansowych dotyczących działalności spółki;

 3. prawidłowe i terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz nadzór nad sporządzaniem informacji i sprawozdań okresowych z zakresu zadań finansowo-ekonomicznych dla organów spółki, GUS, banków oraz podmiotów współpracujących ze spółką;

 4. ocena zdolności finansowej Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej i przyszłej zdolności płatniczej;

 5. opracowywanie oraz aktualizacja projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących prowadzenia rachunkowości Spółki, a w szczególności zasad rachunkowości Spółki, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad przeprowadzania
  i rozliczania inwentaryzacji;

 6. nadzór nad sporządzaniem i terminowym przekazywaniem przewidzianych przepisami prawa sprawozdań statystycznych i finansowych do właściwych urzędów i organów, kontrola prawidłowości operacji finansowo-księgowych dokonywanych przez podległych pracowników;

 7. nadzór nad prawidłową i terminową archiwizacją dokumentów podległych komórek organizacyjnych;

 8. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

Rozdział III

Zadania komórek organizacyjnych


 

§ 12

 1. Do zadań Działu Księgowość/HR należy w szczególności:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami przyjętymi w Zakładowym Planie Kont oraz stosownymi przepisami prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej;

 2. kontrola dokumentacji finansowej pod względem formalno-rachunkowym;

 3. sporządzanie rejestrów: kasowego, bankowego, rachunków specjalnych;

 4. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej;

 5. sporządzanie rozdzielników kosztów;

 6. nadzór nad należytym zabezpieczeniem i przechowywaniem dokumentów księgowych
  w podległych komórkach organizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi;

 7. prowadzenie ewidencji analitycznej: kosztów, rozliczeń międzyokresowych, nakładów inwestycyjnych, kartotek środków trwałych, rozrachunków;

 8. sporządzanie deklaracji i prowadzenie pełnej dokumentacji podatkowej w tym dokumentacji VAT oraz dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym;

 9. sporządzanie sprawozdań finansowych okresowych, rocznych i innych oraz bieżących informacji, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych;

 10. prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową Spółki;

 11. obsługa finansowa kredytów udzielanych Spółce;

 12. zapłata za zakupione usługi i materiały, uzgadnianie sald, ewidencja wpłat;

 13. rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie zestawień różnic inwentaryzacyjnych i ich księgowanie;

 14. bieżąca kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowo – księgowych w komórkach organizacyjnych;

 15. prowadzenie spraw i dokumentacji rejestracji podatkowej;

 16. prowadzenie spraw finansowych Spółki, terminowe i prawidłowe prowadzenie rozliczeń;

 17. opracowywanie wniosków kredytowych;

 18. terminowe i prawidłowe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości oraz opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu pracy działu;

 19. inne zadania wynikające z działalności Spółki, a dotyczące spraw finansowo – ekonomicznych i rozliczeniowych;

 20. prowadzenie pełnej informatyki finansowej z działalności spółki;

 21. prowadzenie akt osobowych i ewidencji pracowników Spółki, sporządzanie sprawozdań statystycznych;

 22. prowadzenie ewidencji czasu pracy;

 23. załatwianie spraw związanych z nawiązaniem stosunku pracy, przeszeregowaniem, awansami i rozwiązywaniem stosunków pracy oraz wydawaniem świadectw pracy i  zaświadczeń;

 24. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników;

 25. prowadzenie spraw związanych z delegacjami, podróżami służbowymi;

 26. przeprowadzanie kontroli przestrzegania regulaminu pracy i wykorzystania czasu pracy;

 27. sporządzanie list płac i zestawienia zbiorczego dla pracowników Spółki oraz kontrola prawidłowości wyliczeń i wypłaty wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą;

 28. obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich;

 29. dokonywanie potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych;

 30. prowadzenie dokumentacji wynikającej z realizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych;

 31. prowadzenie spraw związanych z obsługą organów Spółki;

 32. sporządzanie rozdzielników płac;

 33. prowadzenie rejestrów uchwał, zarządzeń, decyzji podjętych przez organy Spółki;

 34. prowadzenie oraz obsługa składnicy akt Spółki;

 35. prawidłowa i terminowa archiwizacja dokumentów.

 1. Nadzór i odpowiedzialność za realizację zadań Działu HR/Księgowość sprawuje Główny Księgowy.

 

§ 13

 1. Do zadań Działu ds. organizacji należy w szczególności:

 1. prowadzenie kompleksowej obsługi administracyjnej komórek organizacyjnych Spółki;

 2. obsługa recepcji spółki w tym w szczególności:

 1. rejestrowanie i nadawanie sygnatury korespondencji przychodzącej
  i wychodzącej;

 2. przygotowanie i rozdzielanie korespondencji na poszczególne działy, codzienne nadawanie i odbieranie korespondencji od operatora pocztowego
  i kurierów;

 3. przyjmowanie, ewidencja, rozpatrywanie wniosków na korzystanie
  z obiektów zarządzanych przez Spółkę;

 1. tworzenie harmonogramów wejść na korzystanie z infrastruktury sportowej
  i urządzeń;

 2. załatwianie skarg i kwestii spornych w sprawach dotyczących korzystania
  z infrastruktury sportowej i urządzeń znajdujących się w obiektach zarządzanych przez Spółkę;

 3. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Spółkę, przechowywanie dokumentacji z tym związanej oraz odpowiada za przechowywanie wszystkich zarejestrowanych umów w oryginale;

 4. zaopatrywanie w niezbędne produkty i materiały poszczególnych działów;

 5. prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych;

 6. wykonywanie ogółu czynności związanych z zawieraniem umów na organizację zawodów sportowych, treningów, zajęć sportowych, udostępniania ślizgawki, kompleksu boisk, pozostałej infrastruktury oraz ich właściwa realizacja;

 7. prowadzenie zadań związanych z ochroną danych osobowych spółki;

 8. prowadzenie strony internetowej oraz social media;

 9. prowadzenie działań marketingowych w tym pozyskiwanie Partnerów/Sponsorów
  i ich obsługa;

 10. współpraca z pozostałymi działami spółki.

 1. Nadzór nad realizacją zadań Działu ds. Organizacji sprawuje Menadżer ds. organizacji.

§ 14

 1. Do zadań Działu ds. sportowo - technicznego należy w szczególności:

 1. zapewnienie kompleksowej obsługi, federacji sportowych, związków sportowych, klubów sportowych, osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów uczestniczących
  w zajęciach sportowych, treningach, zawodach i ślizgawkach organizowanych
  w obiektach zarządzanych przez Spółkę;

 2. zapewnienie dostępności obsługi technicznej w trakcie trwania zajęć, treningów, zawodów, ślizgawek organizowanych w obiektach zarządzanych przez Spółkę;

 3. współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie obsługi medycznej zajęć, treningów, zawodów, ślizgawek organizowanych w obiektach zarządzanych przez Spółkę;

 4. współpraca z sędziami obsługującymi zawody sportowe;

 5. odpowiedzialność za obsługę zadań związanych z imprezami masowymi odbywającymi się w obiektach zarządzanych przez Spółkę;

 6. zapewnienie ciągłości korzystania z infrastruktury sportowej w obiektach zarządzanych przez Spółkę poprzez utrzymanie prawidłowego stanu technicznego tych obiektów;

 7. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie administrowanych przez Spółkę zasobów;

 8. prowadzenie wszelkich spraw dotyczących właściwego stanu technicznego obiektów będących w zarządzaniu przez Spółkę zgodnie z wymogami prawa, przeglądów, badań instalacji elektrycznych, przeglądów kominowych i gazowych oraz innych wymaganych przepisami prawa, a także w ramach remontów i konserwacji usuwanie stwierdzonych wad techniczno – eksploatacyjnych;

 9. zapewnienie porządku i czystości zarządzanych przez Spółkę obiektów oraz zapewnienie utrzymania obiektów małej architektury we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;

 10. prowadzenie spraw związanych z zarządzanymi budynkami zgodnie z przepisami ustaw: Prawo budowlane oraz innymi aktami prawnymi i normami polskimi w zakresie eksploatacji, administracji oraz bieżącej konserwacji obiektów sportowych;

 11. prowadzenie spraw związanych utrzymaniem i zabezpieczeniem maszyn i urządzeń służących do obsługi obiektów zarządzanych przez Spółkę;

 12. nadzór nad prawidłowym i terminowym przeprowadzaniem przeglądów maszyn
  i urządzeń służących do obsługi obiektów zarządzanych przez Spółkę;

 13. dokonywanie zamówień dla działu w środki niezbędne do realizacji zadań;

 14. dbałość o zapewnienie dostaw mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych;

 15. nadzór nad realizacją usług świadczonych przez firmy zewnętrzne w zakresie m. in.: utrzymania porządku i czystości, konserwacji budynków, maszyn i innych urządzeń oraz konserwacji zieleni;

 16. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zadań przypisanych do realizacji dla Działu;

 17. Sprawdzanie i opisywanie faktur za media i usługi realizowane przez Dział pod względem merytorycznym;

 18. zbieranie danych o potrzebach remontowych, typowanie poszczególnych elementów budynku do remontu kapitalnego albo budynków do remontu gruntowego, w tym termomodernizacji, wycena wstępna kosztów robót i wnioskowanie zadania do ujęcia
  w planie gospodarczym;

 19. zlecanie usunięcia awarii i nadzór nad załatwieniem sprawy oraz skutków awarii odnośnie urządzeń i obiektów zarządzanych przez Spółkę;

 20. zapewnienie sprawnej i funkcjonalnej obsługi floty samochodowej Spółki w tym
  w szczególności dokonywanie bieżących napraw i przeglądów;

 21. bieżąca współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie likwidacji szkód;

 22. przekazywanie dokumentów do składnicy akt dział Księgowość/HR w celu archiwizacji;

 23. współpraca z pozostałymi działami spółki.

 1. Nadzór nad realizacją zadań Działu ds. technicznych sprawuje Menadżer ds. sportowo - technicznych.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§ 15

 1. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki, ich prawa i obowiązki określają Kodeks Pracy, umowa o pracę.

 2. Spółka w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług może podpisywać umowy świadczenia usług i cywilnoprawne na realizację usług w szczególności: radcy prawnego, bhp, medycznych, informatycznych, ochrony, porządkowych, doradczych itp.

 

Załącznik do

Regulaminu Organizacyjnego Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rybicka Małgorzata
(2018-10-05 12:59:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Stańczyk Aleksandra
(2019-01-17 09:42:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki