Aneks do regulaminu kompleksu lodowisk

Załącznik do Uchwały nr 7

Zarządu Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. z dnia 19.10.2020r.

 

Aneks do Regulaminu kompleksu lodowisk w okresie stanu epidemii COVID-19.

 W czasie stanu epidemii COVID-19 – uczestnicy zajęć sportowych odbywających się w Arenie lodowej zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poniższych regulacji.

I. Wymagania sanitarne przed rozpoczęciem zajęć sportowych.

 1. Przy wejściu na Arenę Lodową każdy uczestnik ma obowiązek zachowania dystansu pomiędzy osobami (min. 2 metry).
 2. Przy wejściu na Arenę Lodową każdy jest zobowiązany do dokonania obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 3. Przy wejściu na Arenę Lodową każdy jest zobowiązany posiadać zasłonięte usta i nos do czasu rozpoczęcia zajęć sportowych.
 4. Każdy uczestnik zajęć sportowych jest zobowiązany przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności i zachowaniu maksymalnie możliwych odległości od siebie.
 5. Każdy uczestnik zajęć sportowych jest zobowiązany stosować się do ogłoszeń zarządcy Areny Lodowej ogłaszanych przez spikera, czy też przekazywanych w innej formie, zarówno przed rozpoczęciem zajęć jak i w trakcie.

II. Wymagania sanitarne przed rozpoczęciem i w trakcie zajęć sportowych.

 1. Wszyscy zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie mają obowiązek do czasu wejścia na tor lodowy posiadać zasłonięte usta i nos.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy prowadzą rozgrzewkę w ćwiczeniach biegowych mają prawo w tym czasie mieć odsłonięte usta i nos.
 3. Podczas wejścia na tor lodowy wszyscy są zobowiązani posiadać zasłonięte usta i nos.
 4. Zawodnicy, którzy rozpoczynają trening w pozycji łyżwiarskiej, mogą mieć odsłonięte usta i nos i wykonywać ćwiczenia bez zakrycia twarzy.
 5. Po zakończonym odcinku jazdy na łyżwach wszyscy zawodnicy mają obowiązek mieć zasłonięte usta i nos.
 6. Wszyscy trenerzy/instruktorzy/opiekunowie w trakcie zajęć sportowych zarówno na śródtorzu jak i na lodzie w pozycji stojącej mają obowiązek mieć zasłonięte usta i nos.

III. Wymagania sanitarne po zakończonych zajęciach sportowych.

 1. Po zakończonych zajęciach sportowych każdy ma obowiązek zachowania dystansu pomiędzy osobami (min. 2 metry).
 2. Po zejściu z toru lodowego każdy jest zobowiązany do dokonania obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 3. Poruszanie się po obiekcie Areny Lodowej jest możliwe wyłącznie z zasłoniętymi ustami
  i nosem.

 

IV. Odpowiedzialność

 1. Każdy uczestnik oraz trener/instruktor/opiekun biorący udział w zajęciach sportowych, wchodząc do Areny Lodowej robi to z własnej woli, potwierdza, że akceptuje i jest świadomy ryzyka, związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 i zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do zarządcy Areny Lodowej z tego tytułu.
 2. Zarządca Areny Lodowej upoważniony jest do kontrolowania przestrzegania zapisów niniejszego Aneksu do Regulaminu i podejmowania decyzji odnośnie obecności poszczególnych osób w Arenie Lodowej nie stosujących się do powyższych wytycznych,
  w tym do odmowy wstępu osobom/usuwania z Areny Lodowej osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności lub nie zachowują maksymalnie możliwych odległości od siebie/.
 3. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych zobowiązane są do niezwłocznego informowania służb porządkowych o każdym przypadku naruszenia zasad sanitarnych określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Osoby poddane kwarantannie, osoby u których stwierdzono zarażenie wirusem SARS-CoV-2, lub osoby co do których może zachodzić takie uzasadnione podejrzenie obowiązane są do powstrzymania się od wzięcia udziału w zajęciach sportowych.

V. Postanowienia końcowe

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej Tomaszowskiego Centrum Sportu sp. z o.o. www.arenalodowa.pl. oraz w recepcji obiektu. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej oraz w recepcji obiektu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie przez osoby uczestniczące w zajęciach sportowych. Uważa się, że osoby biorące udział w zajęciach sportowych zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptują jego treść bez zastrzeżeń.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności w wypadku zmiany przepisów prawa, albo jeżeli służyć to będzie usprawnieniu przeprowadzania zajęć sportowych w szczególnym reżimie sanitarnym.

 

Tomaszów Mazowiecki, 19 października 2020 r.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stańczyk Aleksandra
(2020-10-20 12:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Stańczyk Aleksandra
(2020-10-20 12:32:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki