Regulamin korzystania z siłowni

Załącznik do Uchwały nr 1/2019

Zarządu Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. z dnia 02 stycznia 2019 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Siłownia należy do Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zarejestrowaną
  w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
  w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000719806, posiadającą NIP: 773-24-84-395, REGON 368911972.
 2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z regulaminem siłowni oraz instrukcją obsługi poszczególnych urządzeń.
 3. Siłownia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 21:00.
 4. Podstawą do korzystania z siłowni jest posiadanie aktualnej opłaty zgodnej z cennikiem.
 5. Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej oraz na terenie Areny Lodowej.
 6. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby
  z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się
  z lekarzem.
 7. Użytkownicy wykonują ćwiczenia wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 8. Do prowadzenia szkoleń na siłowni i urządzeniach siłowni uprawnieni są przede wszystkim trenerzy i instruktorzy mający stosowne uprawnienia, reprezentujący Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o.
 9. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
 10. Na terenie siłowni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków
  i innych środków odurzających. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

 

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
 1. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
 2. Wejście na siłownie możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 3. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownie osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia oraz nieposiadającym aktualnego dokumentu uprawniającego do wstępu na siłownie.
 4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
 5. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.
 6. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub zakłócania porządku publicznego obsługa może anulować bilet wstępu uprawniający do korzystania z siłowni, zwracając jednocześnie kwotę niewykorzystaną w jego ramach (kwota obliczana będzie proporcjonalnie w stosunku do ilości wejść w danym miesiącu).
 8. Osoby nieposiadające dokumentu uprawniającego do wstępu na siłownie nie będą uprawnione do korzystania z siłowni.
 9. W uzasadnionych przypadkach osoby zakłócające porządek publiczny mogą być objęte zakazem wstępu na obiekt.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI
 1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń niezbędne jest skorzystanie z szatni.
 2. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach podczas korzystania z siłowni.
 3. Kluczyk do szafki po zakończeniu ćwiczeń należy zwrócić do recepcji siłowni. Oplata za zgubienie lub zniszczenie kluczyka wynosi 50 zł.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 2. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu
  i przyrządów należy zgłaszać obsłudze siłowni.
 3. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora lub obsługi siłowni w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 4. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 5. Ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
 6. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora lub obsługę siłowni.
 7. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 8. Zaleca się niezajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 9. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

 

 1. ZORGANIZOWANE GRUPY
 1. Szkolne, klubowe lub inne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod nadzorem nauczyciela/opiekuna/trenera/instruktora, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, po wcześniejszej rezerwacji.
 2. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi opiekun grupy oraz rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Spółka siłowni nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą Spółki.
 2. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą przez obsługę usuwane z siłowni.
 3. Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.
 4. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu siłowni.
 5. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do Prezesa Zarządu Spółki.

https://arenalodowa.pl/add/file/1404089553.pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Stańczyk Aleksandra
(2020-11-02 12:01:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Stańczyk Aleksandra
(2020-11-02 12:13:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki